Křesťané z Litomyšle

Přijďte hledat Boží vůli společně s námi.

Proč je člověk na světě
Sk 17:26-27

Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko.

Proč hledat Boha
Řím 5:8-9

Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

Proč si číst Bibli

2 Tim 3:16-17

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

Pravidelná setkání


Bohoslužba, každou neděli v 9:30
Studium Bible, každou neděli v 10:30